FORMACIÓ

 

Entenem la formació com una eina indispensable tant per poder prestar els serveis amb el major nivell de qualitat exigible així com pel correcte desenvolupament dels professionals que formen una institució.

 

Som un grup d'experts en diverses matèries que impartim coneixements teòrics amb aplicació pràctica, fruït del nostre coneixement directe de la gestió adquirits a diferents institucions.

 

El material formatiu de què disposem, juntament amb la capacitat pedagògica dels professors, ens permeten garantir l'èxit dels nostres programes de formació que adaptem d'acord amb les necessitats del client.

 

Els cursos que impartim estàn sotmessos a l'avaluació per part dels alumnes, havent rebut en tots els casos, excelents valoracions.

 
Download
Nueva descarga de archivo

Els nostres professionals són professors experts en la formació d'opositors a diferents cossos de l'administració pública (secretaris-interventors, cos superior i de gestió, cosssos especials, administratius, auxiliars, etc.). També hem realitzat cursos pel personal de diverses institucions públiques.

 

Realitzem cursos a mida de totes les branques del Drep públic, ens adaptem al seu horari i a les seves necessitats. A continuació detallem els cursos més habituals per institucions públiques per branques de coneixement, no obstant això podem realitzar qualsevol curs dins del nostre àmbit de coneixment que s'adapti a les seves necessitats específiques.

Àmbits formatius:

 

TALLERS

 

- El silenci administratiu

- La notificació i publicació

- Els drets dels ciutadans

 

DRET ADMINISTRATIU GENERAL

 

- Procediment administratiu

- Revisió en via administrativa

- Administració electrónica

 

PROCEDIMENTS ESPECÍFICS

 

Drets i deures del personal al servei de les administracions públiques. L'estatut básic de l'empleat públic i el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'ocubre.

 

Gestió pressupostària en l'administració pública.

 

Contractació pública. El text refós de la Llei de contractes del sector públic, Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre:

 

 

   - Principi generals de la contractació pública. Les directives europees.

   - L'oganització administrativa per la gestió de la contractació

   - Àmbit d'aplicació objectiu i subjectiu del TRLCSP

   - L'expedient de contractació

   . La selecciò del contractista

   - L'execució dels contractes

   - L'extinciò: compliment o resolució.

 

Les subvencions públiques. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  El Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

 

La responsabilitat patrimonial de les administracions públiques

 

El procediment sancionador

 

La Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal: Aplicació en les entitats públiques

 

Els procediments tributaris: Llei 58/2003, general tributària

- Principis generals

- Actuacions i procediments de gestió

- Actiuacions i procediments de recaptació

- La revisió en via administrativa. Les reclamacions economicoadministratives.

 

Tributació local

 

- L'impost sobre béns immobles

- L'impost sobre l'augment de valor dels inmobles urbans

- L'impost sobre contruccions, instal·lacions i obres.

- Les contribucions especials

 

COL·LECTIUS ESPECÍFICS: POLICIAL LOCAL

 

OFIMÀTICA

 

- Autocad

- Microstation

- Word

- Excel

 

        Contacte:  931 38 90 54  

Horari:                                 Dilluns a dijous de 9.00h a 14.00h i de 15.00h a 18.00h Divendres de 9.00h a 14.30h

Madariaga Assessors-Advocats

 

Correu electrònic:

alex@madariaga-assessors.es

fiscal@madariaga-assessors.es

 

Si qualsevol dubte sobre els nostres serveis o bé  desitja concertar una cita, truqui'ns al número de telèfon:
931 38 90 54

Si ho desitja, també pot posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre formulari.


Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Madariaga Assessors